انرژی الکتریکی
انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی چیست؟


انرژی توانایی انجام کار است، جایی که کار انجام می شود زمانی که نیروی یک شی را حرکت می دهد. ما نیاز داریم و هر روز از انرژی استفاده می کنیم و انرژی در همه اشکال مختلف موجود است. انرژی الکتریکی انرژی است که در ذرات باردار در یک میدان الکتریکی ذخیره می شود. زمینه های الکتریکی به سادگی مناطق اطراف یک ذره باردار است. به عبارت دیگر، ذرات باردار میدان های الکتریکی را ایجاد می کنند که نیروی دیگر را در قسمت های دیگر بارگیری می کنند. میدان الکتریکی نیرو را به ذره باردی اعمال می کند، و باعث می شود که حرکت کند - به عبارت دیگر انجام کار.

انرژی الکتریکی چیست؟

 

electrical energy2
میدان الکتریکی چیست؟


خوب، این میدان الکتریکی چیست؟ برای درک بهتر انرژی الکتریکی، بیایید جزئیات میدان الکتریکی را کمی بیشتر بررسی کنیم. حوزه های الکتریکی مانند میدان های گرانشی هستند که در هر دو زمینه، حوزه هایی هستند که در اطراف یک شی که تحت تأثیر شی هستند قرار دارند. یک میدان گرانشی زمینی را احاطه کرده است، نیرویی را به وجود می آورد که ما را می کشد.
به همین ترتیب، میدان های الکتریکی منابع متفاوتی را به هم متصل می کنند و نیرویی را برای سایر ذرات شارژ که درون میدان هستند، اعمال می کنند. آیا تا به حال از عبارت "مخالفان جذب" شنیده اید؟ این قطعا به میدان های الکتریکی اعمال می شود. تصویر زیر میدان های الکتریکی را در اطراف هر دو منبع مثبت و منفی نشان می دهد. فلش هایی که می بینید جهت نشان می دهد که در صورت قرار دادن درون میدان، یک بار آزمون مثبت حرکت می کند.
اشیاء مثبت میدان های الکتریکی را ایجاد می کنند که دیگر اشیاء مثبت را دفع می کنند بنابراین، فلش ها از منبع مثبت دور می شوند. منابع منفی میدان های الکتریکی ایجاد می کنند که جلب مثبت را جذب می کنند. بنابراین، فلش هایی که می بینید به سمت منبع منفی هدایت می شوند. بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که جهت میدان الکتریکی همیشه در جهت ذرات مثبت در آن زمینه حرکت می کند.

زمینه های الکتریکی در جهت ذرات مثبت درون آنها حرکت می کند.electrical energy1


انرژی الکتریکی انرژی بالقوه


انرژی الکتریکی انرژی بالقوه است ، که انرژی به دلیل موقعیت جسم در یک جسم ذخیره می شود. خوب، از لحاظ انرژی الکتریکی، جسم ذره باردار است و موقعیت آن ذره باردار در میدان الکتریکی است. به علت نیروی میدان الکتریکی، ذرات باردار به علت نیروی الکتریکی حرکت می کنند یا کار می کنند.
این بسیار شبیه انرژی بالقوه ای است که شما می توانید در صورتی که دوچرخه خود را به بالای تپه رانندگی کنید. انقباض عضلانی در عضلات پای شما انرژی را برای حرکت دوچرخه به بالای تپه فراهم می کند. هرچه بالاتر از تپه حرکت کنید، انرژی بالقوه ای که دوچرخه وجود دارد. در بالای تپه، جاذبه پس از آن نیرویی فراهم می کند که دوچرخه را به سمت پایین تپه حرکت می دهد.

electrical potential energy